دما : 6.7 C   رطوبت : 4 %
حداکثر : 16 c   حداقل : -2 c