دما : 9.9 C   رطوبت : 2 %
حداکثر : 10 c   حداقل : -3 c